Progetto LEX - Projekt Lex

Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

Il progetto standard LEX ha l’intento di implementare la collaborazione instauratasi nei precedenti periodi di programmazione europea tra la Minoranza italiana in Slovenia e la Minoranza slovena in Italia nel campo della valorizzazione e condivisione di un comune patrimonio identitario e storico, nonché la promozione della tutela delle minoranze a livello legislativo.

L'obiettivo primario del progetto è quello di consentire una piena integrazione sociale delle minoranze nei rispettivi Stati, al fine di superare quelli che sono i pregiudizi e le barriere nazionali linguistiche ancora presenti e frutto di un complesso retaggio storico.

Tramite la realizzazione di tale progetto – attività di ricerca, istituzione di laboratori e tavole rotonde di carattere scientifico, promozione di percorsi didattici rivolti al mondo giovanile e pubblicazione di volumi sui temi del progetto – si vuole contribuire in maniera organica alla diffusione dei valori legati al plurilinguismo, al multiculturalismo e alla valorizzazione delle identità, delle culture e delle specificità della popolazione dell'area Programma.

Analiza, izvajanje in razvoj zaščite manjšin v Italiji in Sloveniji

Standardni projekt LEX ima namen izvajanja sodelovanja, ki se je razvilo v prejšnjih projektnih dobah med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji, na področju vrednotenja in koriščenja skupnega zgodovinskega bogastva in identitete ter na področju promocije zaščite manjšin na zakonodajni ravni. Glavni cilj projekta je omogočiti popolno socialno integracijo manjšin v dveh Državah, z namenom premoščanja jezikovnih omejitev in predsodkov, ki so še prisotni in ki izhajajo iz razčlenjene zgodovinske dediščine. Prek izvajanja tega projekta – ki predvideva raziskovanje, ustanovitev znanstvenih delavnic in okroglih miz, promocijo didaktičnih projektov, namenjenih mladim, ter objavo publikacij na temo projekta – želimo organsko prispevati širjenju vrednot večjezičnosti, večkulturnosti in vrednotenju identitete, kultur in specifičnih značilnosti prebivalstva na Programskem območju.